ερευνητικές συνεργασίες για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής (ναρκωτικής) αντίστασης

Διαδραστική ομάδα εργασίας για την αντιμικροβιακή αντοχή

Διατλαντική ομάδα εργασίας για την αντιμικροβιακή αντοχή (TATFAR)

Ένα ζήτημα τόσο περίπλοκο όσο η αντιμικροβιακή αντίσταση απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται όχι μόνο σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και ακαδημαϊκούς ερευνητές αλλά και στη βιομηχανία, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και σε μεμονωμένους πολίτες για την προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και για την υποστήριξη των προσπαθειών δημόσιας υγείας.

), Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων () και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων) συν-πρόεδροι της Διεθνούς Ομάδας για την Αντιμικροβιακή Αντίσταση. Δημιουργήθηκε το 1999, η ομάδα εργασίας περιλαμβάνει επίσης και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Το 2001, οι εκπρόσωποι δημιούργησαν ένα σχέδιο δράσης που περιγράφει συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στην υγειονομική περίθαλψη και στο γεωργικό περιβάλλον. Το 2011 αναθεωρήθηκε ένα αναθεωρημένο σχέδιο δράσης. Οι ετήσιες εκθέσεις περιγράφουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα περιγραφόμενα στοιχεία δράσης.

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Το TATFAR δημιουργήθηκε το 2009 με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις βασικούς τομείς: 1) κατάλληλη θεραπευτική χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ιατρικές και κτηνιατρικές κοινότητες, 2) πρόληψη της υγειονομικής περίθαλψης και των λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές στις και 3) στρατηγικές για τη βελτίωση του αγωγού νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων. Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας περιλαμβάνουν συστάσεις (PDF) για τομείς μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών που παρουσιάστηκαν στην ΕΕ-ΗΠΑ. Summit και δημοσιεύθηκε το 2011. Η theernment συνεργάστηκε με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διοργάνωση του εργαστηρίου TATFAR του 2011 για τις Προκλήσεις και λύσεις για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εξετάσεων για την καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής. Οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ στο TATFAR περιλαμβάνουν το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (συμπρόεδρος), το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (ΗΠΑ), και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Προβάλετε τον ιστότοπο του TATFAR για την έκθεση συστάσεων του 2011, την έκθεση προόδου του TATFAR του 2014 και τα σχετικά έγγραφα TATFAR.

Εργαστήρια για νέες προσεγγίσεις για την πρόληψη και θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων

(όπως οι μεγάλες φαρμακευτικές και οι μικρές βιοτεχνολογικές εταιρείες), που θα επιταχύνει την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που στοχεύουν σε μολυσματικές ασθένειες. Μερικά παραδείγματα είναι

η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ανακαλύψει νέους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής. Στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής, η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις που συγκεντρώνουν εκπρόσωπους από ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς πληροφόρησης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν